شاخص توسعه انسانی (HDI) هر ساله توسط برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) سنجیده می‌شود. این شاخص چکیده اندازه‌گیري‌هاي توسعه انسانی است. توسعه انسانی به مفهوم فرآیند گسترش حیطه انتخاب افراد و بهبود رفاه آنهاست. مفهوم توسعه انسانی به جای تمرکز بر ابزار به اهداف توسعه تأکید دارد. هدف واقعی توسعه باید خلق محیطی باشد که در آن افراد از زندگی طولانی، سالم و خلاق لذت برند. این حقیقت ساده اغلب با بروز نگرانی‌ها و اولویت‌های لحظه‌ای مورد غفلت قرار می‌گیرد.

این شاخص میانگین موفقیت¬هاي بدست آمده در یک کشور را در در سه حوزه زندگی طولانی و سالم (Long and Healthy Life)، دستیابی به دانش (Knowledge) و استانداردهاي زندگی مناسب (Standard of Living)، و 13 بعد (سلامت، آموزش، درآمد/ ترکیب منابع، نابرابری، جنسیت، فقر، کار، اشتغال و آسیب‌پذیری، امنیت انسانی، تجارت و جریان‌های مالی، تحرک و ارتباطات، پایداری محیط زیست، جمعیت‌شناختی، پایداری اجتماعی و اقتصادی)، اندازه‌گیری می‌کند. ابعاد، شاخص‌های مدل سنجش در شکل زیر ارائه شده است.