مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌ شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای توسعه‌نیافته. با این وجود، طی چند دهه گذشته تحولات عمیقی در درک توسعه کشورها به وجود آمده است و به منظور سنجش میزان توسعه و رشد اقتصادی کشورها از شاخص‌هایی فراتر از عوامل مرسوم، مانند سرمایه و نیروی کار و رویکردهای مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی، استفاده می‌شود.

به منظور توجه به انواع سرمایه‌ها در تشریح نوسانات اقتصادی از شاخص سرمایه انسانی (Human Capital Index) بهره گرفته شده و برای پاسخگویی به این سوال که آیا رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمّی اقتصادی لزوماً باعث افزایش رفاه افراد جامعه و کاهش فقر و نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی می‌شود یا خیر؟ شاخص توسعه انسانی (Human Development Index)، به عنوان مقياس جديدي از توسعه و اندازه‌گيري آن جوامع، در نظر گرفته شده است.

با توجه به اهمیت این دو شاخص (HDI و HCI) در ترسیم تصویری روشن از وضعیت کشورها،‌ در سامانه حاضر، ضمن ارائه اطلاعات دو شاخص مذکور به تفکیک کشورهای مختلف دنیا (براساس الگوی استاندارد جهانی)، وضعیت استان‌های مختلف کشور (براساس الگوی بومی) نمایش داده شده است.

پروفایل استان ها

پروفایل کشورها